ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA

ESTEM ACTUALITZANT LA INFORMACIÓ DISCULPIN LES MOLÈSTIES

GOOGLE APPS FOR EDUCATION:

Benvolgut/da pare/mare,

L’Institut Menéndez y Pelayo, us informa que utilitza l’aplicació Google Apps For Education (GAfE) actualment anomenada G-Suite for Education. Aquesta aplicació pretén, a través de tot un conjunt gratuït d’eines personalitzables i sense publicitat, que tant professors  com alumnes treballin conjuntament per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels vostres fills/filles.

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusivament d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades – Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)-, així com el disposat tant en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i en el que marca la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

De la mateixa manera, l’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a mantenir la confidencialitat de tots els usuaris i queden totalment prohibides les  pràctiques següents:

  • Extraure dades de qualsevol propietat web per obtenir adreces del correu electrònic de tercers.
  • Transferir contingut que pugui resultar perjudicial per als alumnes.
  • Suplantar la identitat de qualsevol usuari mitjançant la seva adreça de correu electrònic o altre sistema simular, o utilitzar el nom o la font de qualsevol missatge sense que li pertanyi.
  • Transferir de forma il·legal la propietat intel·lectual (en cas d’existir i estar patentada) d’un altre, sense el permís del propietari.
  • Interferir en l’ús que fan del servei els usuaris.
  • Enviar missatges no autoritzats a alumnes que no han consentit prendre part en l’ús del servei.

 

Serveis principals i adicionals de G Suite for Education:

 

Dades personals que es faciliten a Google:

  • Nom i primer cognom

 

DRETS SOBRE DADES PERSONALS:

 

CESSIÓ DE DADES PERSONALS DE L’ALUMNAT A LES EDITORIALS PER A LA UTILITZACIÓ DEL LLIBRE DIGITAL:

Actualment l’alumnat de 1r d’ESO i 2n d’ESO utilitza llibres digitals de les Editorials TEIDE i McMILLAN.

Per complir la LOPD s’envia a les famílies una circular d’autorització de cessió de dades perqué els seus fills /lles puguin treballar de forma adient.

 

UTILITZACIÓ D’ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE:

Actualment el centre té contractada l’empresa VirtusClass. http://www.virtusclass.com/

Serveis que ofereix l’empresa:

  • Allotjament de l’aula virtual: MOODLE
  • Gestions administratives de notificacions i informacions a les famílies.

 Relació d’empreses que ofereixen serveis d’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) per al programa eduCAT 2.0:

 

UTILITZACIÓ D’EINES 2.O EDUCATIVES EXEMPLES: