ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA

INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EMPRESA GOOGLE INC

Benvolgudes famílies,

L’Institut Menéndez y Pelayo, us informa que utilitza l’aplicació Google Apps For Education (GAfE) actualment anomenada G-Suite for Education. Aquesta aplicació pretén, a través de tot un conjunt gratuït d’eines personalitzables i sense publicitat, que tant professors  com alumnes, treballin conjuntament per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels vostres fills/filles.

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusiva d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades – Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)-, així com el disposat tant en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i en el que marca la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

De la mateixa manera, l’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a mantenir la confidencialitat de tots els usuaris i queden totalment prohibides les  pràctiques següents:

  • Extraure dades de qualsevol propietat web per obtenir adreces del correu electrònic de tercers.
  • Transferir contingut que pugui resultar perjudicial per als alumnes.
  • Suplantar la identitat de qualsevol usuari mitjançant la seva adreça de correu electrònic o altre sistema simular, o utilitzar el nom o la font de qualsevol missatge sense que li pertanyi.
  • Transferir de forma il·legal la propietat intel·lectual (en cas d’existir i estar patentada) d’un altre, sense el permís del propietari.
  • Interferir en l’ús que fan del servei els usuaris.
  • Enviar missatges no autoritzats a alumnes que no han consentit prendre part en l’ús del servei.

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a l’empresa Google Inc.  per a la realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en usuari (anonimitzat) i adreça electrònica, amb l’únic objectiu de poder accedir als serveis que ofereix la plataforma web amb finalitats educatives.

Us recordem que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça del centre a8013226@xtec.cat.

Serveis principals i addicionals de G Suite for Education:

 

INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EDITORIALS TEIDE, MACMILLAN I LUIS VIVES

Benvolgudes famílies,

L’Institut Menéndez y Pelayo us informa que per tal de dur a terme el programa eduCAT 2.0, ha contractat els serveis que ofereixen les editorials Teide, Macmillan i Luis Vives, que consisteixen en diferents activitats que els alumnes poden realitzar a través de les seves respectives plataformes digitals.

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar els serveis que ofereixen aquestes editorials, únicament i exclusiva d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades – Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)-, així com el disposat tant en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i en el que marca la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a les empreses Editorial Teide, S.A., Macmillan Iberia, S.A. i Editorial Luis Vives, S.A. per a la realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en usuari (anonimitzat) i adreça electrònica, amb l’únic objectiu de poder accedir als serveis que ofereixen les plataformes digitals indicades a continuació:

  • Plataforma digital Macmillan Tiger (Editorial Macmillan)
  • Plataforma digital Weeras (Editorial Teide)
  • Plataforma digital Edelvives (Editorial Luis Vives)

Serveis principals i addicionals de la plataforma Weeras de l’editorial Teide:

Accés a la informació: http://platform.weeras.com/

Serveis principals i addicionals de la plataforma Macmillan Tiger de l’editorial Macmillan:

Accés a la informació: http://www.macmillan.es/

Serveis principals i addicionals de la plataforma Edelvives de l’editorial Luis Vives:

Accés a la informació: https://www.edelvives.com/es/index

Us recordem que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça del centre a8013226@xtec.cat.

PODEU TROBAR MES INFORMACIO SOBRE LA PROTECCIO DE DADES PERSONALS A:

Autoritat Catalana de protecció de dades

Relació d’empreses que ofereixen serveis d’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) per al programa eduCAT 2.0:

UTILITZACIÓ D’EINES 2.O EDUCATIVES EXEMPLES: