ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA

INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EMPRESA GOOGLE INC

INFORMACIÓ PENDENT D’ACTUALITZACIÓ

Benvolgudes famílies,

L’Institut Menéndez y Pelayo, us informa que utilitza l’aplicació Google Apps For Education (GAfE) actualment anomenada G-Suite for Education. Aquesta aplicació pretén, a través de tot un conjunt gratuït d’eines personalitzables i sense publicitat, que tant professors  com alumnes, treballin conjuntament per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels vostres fills/filles.

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusiva d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades – Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)-, així com el disposat tant en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i en el que marca la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

De la mateixa manera, l’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a mantenir la confidencialitat de tots els usuaris i queden totalment prohibides les  pràctiques següents:

  • Extraure dades de qualsevol propietat web per obtenir adreces del correu electrònic de tercers.
  • Transferir contingut que pugui resultar perjudicial per als alumnes.
  • Suplantar la identitat de qualsevol usuari mitjançant la seva adreça de correu electrònic o altre sistema simular, o utilitzar el nom o la font de qualsevol missatge sense que li pertanyi.
  • Transferir de forma il·legal la propietat intel·lectual (en cas d’existir i estar patentada) d’un altre, sense el permís del propietari.
  • Interferir en l’ús que fan del servei els usuaris.
  • Enviar missatges no autoritzats a alumnes que no han consentit prendre part en l’ús del servei.

 

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a l’empresa Google Inc.  per a la realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en usuari (anonimitzat) i adreça electrònica, amb l’únic objectiu de poder accedir als serveis que ofereix la plataforma web amb finalitats educatives.

Us recordem que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça del centre a8013226@xtec.cat.

Serveis principals i addicionals de G Suite for Education:

 

INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EMPRESA ESEMTIA (Entorn Virtual d’Aprenentatge i gestió escolar)

Benvolgudes famílies,

L’Institut Menéndez y Pelayo, us informa que durant el curs escolar 2017 2018 comptarem amb els serveis de l’empresa ESEMTIA, que posa al nostre abast una plataforma informàtica per oferir un servei educatiu amb una sèrie d’eines i recursos per a la gestió del centre.

A través de la Plataforma Esemtia les famílies podran realitzar el seguiment acadèmic dels seus fills/es, rebre comunicats d’absències i retards i també les diferents circulars informatives que enviï el centre a través de correu electrònic.

Us informem que per poder disposar del servei de comunicació de faltes d’assistència és requisit indispensable descarregar al dispositiu mòbil personal, l’aplicació que l’empresa Esemtia posa a l’abast de les famílies.

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusiva d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a l’empresa Esemtia per a la realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en nom, cognoms, adreça electrònica i postal i telèfons de contacte, tant de l’alumne/a com dels tutors/es legals, amb l’únic objectiu de poder accedir als serveis que ofereix la plataforma web, amb finalitats educatives.

Us recordem que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça del centre a8013226@xtec.cat.

Serveis principals i addicionals de la Plataforma Esemtia:

 

INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EDITORIALS TEIDE, MACMILLAN I LUIS VIVES

Benvolgudes famílies,

L’Institut Menéndez y Pelayo us informa que per tal de dur a terme el programa eduCAT 2.0, ha contractat els serveis que ofereixen les editorials Teide, Macmillan i Luis Vives, que consisteixen en diferents activitats que els alumnes poden realitzar a través de les seves respectives plataformes digitals.

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar els serveis que ofereixen aquestes editorials, únicament i exclusiva d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades – Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)-, així com el disposat tant en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i en el que marca la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a les empreses Editorial Teide, S.A., Macmillan Iberia, S.A. i Editorial Luis Vives, S.A. per a la realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en usuari (anonimitzat) i adreça electrònica, amb l’únic objectiu de poder accedir als serveis que ofereixen les plataformes digitals indicades a continuació:

  • Plataforma digital Macmillan Tiger (Editorial Macmillan)
  • Plataforma digital Weeras (Editorial Teide)
  • Plataforma digital Edelvives (Editorial Luis Vives)

 

Serveis principals i addicionals de la plataforma Weeras de l’editorial Teide:

Accés a la informació: http://platform.weeras.com/

Serveis principals i addicionals de la plataforma Macmillan Tiger de l’editorial Macmillan:

Accés a la informació: http://www.macmillan.es/

Serveis principals i addicionals de la plataforma Edelvives de l’editorial Luis Vives:

Accés a la informació: https://www.edelvives.com/es/index

Us recordem que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça del centre a8013226@xtec.cat.

PODEU TROBAR MES INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A:

Autoritat Catalana de protecció de dades

Relació d’empreses que ofereixen serveis d’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) per al programa eduCAT 2.0:

UTILITZACIÓ D’EINES 2.O EDUCATIVES: