Història de la biblioteca

Origen de la biblioteca

La història de la biblioteca de l’Institut es remunta a un doble origen. Per una banda cal fer referència al fons de al biblioteca de l’Institut Salmerón -desprès anomenat Menéndez y Pelayo- i, per una altra, al fons i a al biblioteca de la Mútua Escolar Blanquerna.

La Mútua Escolar Blanquerna s’havia fundat el 1923. Posteriorment, aquesta institució escolar va comprar el terreny de la Via Augusta i l’any 1932 va construir el nou edifici, projectat per l’arquitecte Jaume Mestres i Fossas, actual seu de l’Institut Menéndez y Pelayo. Inicialment, la biblioteca es va situar ocupant l’aula rotonda de la segona planta i una annexa, en previsió de futures ampliacions de l’edifici.

Biblioteca als anys 40

Just acabada la guerra civil a Catalunya l’edifici de la Mútua Escolar Blanquera va ser requisat pel règim franquista. Al mateix temps, s’havia ordenat el canvi de nom de l’Instituto Salmerón -creat el 1933 i ubicat en un palauet del carrer Muntaner- pel de “Instituto Menéndez Pelayo”, segons decret de 21 de febrer de 1939, i s’havia ordenat també el seu trasllat a l’edifici requisat a Blanquerna. El primer claustre del Menéndez Pelayo es va celebrar, precisament, el 15 de març de 1939 en la biblioteca de la nova seu de l’Institut.

La biblioteca va continuar funcionant en el mateix lloc on s’havia instal·lat en origen, en la segona planta. El canvi immediat va ser que el fons que havia estat de Blanquerna va passar a ser de l’Institut Menéndez Pelayo, que es va incorporar al fons del mateix Institut -abans Salmerón-, que provenia de l’edifici del carrer Muntaner. Dels mobles del l’antiga biblioteca de Banquerna, se’n conserva alguna taula en l’actual aula històrica i alguna prestatgeria enalgún dels seminaris de l’Institut.

Canvis d’espais

Durant els anys setanta es va fer una doble ampliació de l’edifici, en la banda oest i en la més propera a la Via Augusta. En motiu d’aquella ampliació es va traslladar la biblioteca, que no va canviar de planta, però va ser instal·lada en els nous espais que donaven façana a la Via Augusta. Durant uns anys, la biblioteca portava el nom de Joan Barberà.

El curs 2004/2005 va suposar un canvi radical en la biblioteca, que va deixar el segon pis i va passar a la planta baixa de l’antic edifici de Mestres i Fossas, ocupant l’espai que havia estat de tres aules consecutives. A la biblioteca del Menéndez Pelayo ja hi havien entrat les noves tecnologies, però es feia imprescindible una renovació d’aquell espai que havia quedat petit. El canvi es va aprofitar per a una millora substancial de la instal·lació i per a una reordenació del fons documental.

 

Durant l’estiu de 2004 es van fer les obres i el posterior trasllat a les noves instal·lacions. La nova ubicació, a la planta baixa, va propiciar un entorn més favorable i de major accessibilitat. En aquell moment, la biblioteca només s’utilitzava a les tardes de 16h a 20h com a lloc d’estudi. Ja en el mateix curs 2004/2005, es va ampliar l’horari de biblioteca a matins, migdies i tardes. El manteniment del servei i el personal contractat per gestionar la biblioteca l’assumia l’AMPA del centre dintre de les seves possibilitats econòmiques.

A partir del curs 2006/2007 l’Institut Menéndez Pelayo va adscriure’s al projecte PUNTEDU. Aquest projecte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat proposava la dinamització de les biblioteques escolars, i va representar la millora de les instal·lacions del Centre i l’ampliació de l’horari durant els matins.

En el curs 2007/2008 l’AMPA va contractar una bibliotecària per a les tardes. Aquesta nova situació va suposar una millora substancial, que es va afegir a una ampliació del fons bibliogràfic de la biblioteca i es va iniciar la seva catalogació de forma tècnica i professional. Des d’aleshores la biblioteca s’ha convertit en un espai de dinamització de la lectura i de promoció de la cultura en general.

Biblioteca al 2008

 

La biblioteca actual

La continuïtat d’aquest projecte va provocar un gran canvi qualitatiu en la biblioteca, apostant per la qualitat en el fons i per la incorporació de nous serveis. La biblioteca abandonava així el paper passiu de “sala d’estudi” i passava a integrar-se al projecte curricular educatiu de l’Institut, preparant materials i exposicions, subministrant recursos a alumnes i professors, organitzant activitats culturals extraescolars però també integrades al projecte educatiu, com el Pla Lector del Centre, on la biblioteca adquireix avui un paper molt important.

Les últimes obres de reforma de l’edifici, segons projecte de l’arquitecte Eduard Calafell, van suposar una ampliació considerable de la biblioteca, ampliant-se al llarg dels espais que havien estat el vestíbul d’entrada i l’espai d’administració. Aquesta és la biblioteca en la que ens hem convertit i la que volem continuar essent.

Biblioteca al 2012