Exàmens IOC. Semestre 2

L’IOC informa que:

La direcció acadèmica de batxillerat i accés a cicles ha modificat el sistema d’avaluació d’aquests estudis amb l’objectiu de beneficiar a l’alumnat en aquesta situació de pandèmia causada per la COVID-19.

De fet, no és una modificació, sinó una alternativa al sistema actual.

El nou sistema d’avaluació manté totes les indicacions de principi de curs i, a més a més, afegeix uns nous criteris.

Aquests nous criteris donen ara més importància a l’avaluació contínua (de 70% nota d’examen + 30% nota d’activitats, passem a un 50% – 50%).

La nota final serà calculada com la nota màxima del sistema d’avaluació antic i el nou, així que ningú en sortirà perjudicat.

El vostre alumnat trobarà aquest nou sistema d’avaluació a les guies d’estudi de les matèries.

Més endavant us facilitarem la informació sobre notes, recuperació, etc.

Els exàmens d’aquest semestre 2 consistiran en qüestionaris telemàtics, que realitzareu els dies 5, 6, 7 i 8 de maig de 2020 des de l’aula virtual de cada matèria, tot accedint a la secció “Examen telemàtic”