Batxillerat Nocturn

LOGO NOCTURN

Horari:

 • dilluns, dimarts i divendres de 17.30h a 22.00 h
 • dimecres i dijous de 17.00h a 22.15 h

Modalitats:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials

Accés a partir de:

 • Graduat en ESO
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Altres possibilitats: BUP, FP,…..

Més Informació:

Qualsevol dia lectiu de 17:30 a 21:00

Característiques del Batxillerat Nocturn:

 • Poden matricular-se de batxillerat nocturn els alumnes que tinguin 18 anys o més i els que, en edat compresa entre 16 i 18 anys, acreditin i  justifiquin, per motius laborals o altres, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.
 • Els  alumnes tenen la possibilitat de cursar el batxillerat  en dos o tres  anys.
 • Els  alumnes es matriculen  només de les matèries no superades.
 • A nocturn es suprimeix del currículum la matèria comuna “Educació física”.
 • El Treball de recerca i la Tutoria es fan fora de l’horari de l’alumnat.
 • Els  alumnes que acreditin un mínim de 280 hores d’experiència laboral poden sol·licitar l´exempció  de la matèria optativa de segon curs  “Estada a l´empresa”.
 • Els   estudiants que tinguin el títol d’un Cicle formatiu de Grau mitjà o superior poden sol·licitar l’exempció del Treball de recerca i  de  les matèries optatives (una  a primer curs i l’altra a segon).
 • Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport, i que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individual que inclogui l’exempció  de matèries optatives.