BATXIBAC

El Batxibac és el programa que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt amb l’objectiu d’obtenir la doble titulació batxillerat-baccalauréat. S’imparteix en centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament i implica la realització d’un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i l’estudi de les matèries específiques de Llengua i literatura franceses i Història de França.

La proposta del Batxibac al nostre institut respon a l’objectiu d’oferir una formació de qualitat en llengües estrangeres, ampliar el coneixement de la realitat històrica, social i política francòfona  i fomentar la cooperació i la integració europees. Al mateix temps, es vol afavorir l’assoliment del nivell B2 del Marc europeu comú de referència en llengua francesa per part del nostre alumnat.

 

CONDICIONS  D’ACCÉS

Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell de francès equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües amb el certificat de nivell intermedi de les EOI, el diploma B1 del DELF Scolaire o del DELF Junior. També es podrà acreditar el nivell per alguna de les vies següents:

  • Amb un justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat
  • Superant una prova de nivell que proposarà el nostre centre

D’altra banda, es tindran en compte les notes obtingudes a l’ESO per a l’admissió al programa. La intenció és formar un grup reduït d’alumnes que tindrà un seguiment específic per tal garantir la qualitat d’aquest programa d’excel·lència educativa.

Autorització per RESOLUCIÓ ENS/1269/2017, de 29 de maig (DOGC Núm. 7385 – 7.6.2017)

 

CURRÍCULUM BATXIBAC DE L’INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO 

PRIMER DE BATXILLERAT LOMLOE
 Tutoria* 1*
Ll.Catalana 2
Ll.Castellana 2
Ll.Estrangera-Francès 3*
Filosofia 2
Educació Física 2
Modalitat obligada 3
Modalitat 1 3
Modalitat 2 3
Optativa anual 1 3
Optativa anual 2

Literatura francesa*

3*
Optativa anual 3

Història de França*

3*
Hores totals 30
SEGON DE BATXILLERAT LOMLOE
 Tutoria* 1*
Ll.Catalana 2
Ll.Castellana 2
Ll.Estrangera-Francès       3*
Història de la Filosofia 3
Història* 3*
Modalitat obligada 4
Modalitat 1 4
Modalitat 2 4
          ODS     Literatura francesa*

Història de França*

2*

2*

Hores totals 30
Treball de recerca* 2*
Altres activitats al llarg dels dos cursos ( teatre, empresa, intercanvi)  

70*

Total d’hores en francès setmanals*

 

OBTENCIÓ DE LA DOBLE TITULACIÓ

L’alumnat obtindrà el títol de batxiller si supera totes les matèries que ha cursat al batxillerat. Si a més supera una prova externa obtindrà el diploma de baccalauréat. Aquesta prova, íntegrament en francès, té lloc durant el mes de maig i comprèn les dues matèries específiques realitzades al Batxibac. Consta de:

  • Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit)
  • Una prova d’història corresponent al currículum de la matèria comuna Història i de la pròpia del Batxibac Història de França (exercici escrit)

La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques. Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts en la mitjana dels exercicis corresponents a la matèria Llengua i literatura franceses i de 5 punts en la mitjana dels exercicis de les dues matèries. La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Un cop obtinguda la doble titulació, l’alumnat podrà accedir a les nostres universitats per dues vies:

  • Com a alumnat de batxillerat, amb les PAU
  • Com a alumnat de baccalauréat, amb dues opcions: no fer les PAU i accedir amb la nota del baccalauréat (nota sobre 10), o bé fer la part específica de les PAU i accedir amb la nota del baccalauréat més la nota ponderada de la fase específica de les PAU (sobre 14).

També pot accedir a les universitats franceses i del Québec en les mateixes condicions de l’alumnat del baccalauréat francès.