Projecte Educatiu

Objectius generals

 • Dinamitzar el funcionament del centre cap a un projecte d’ensenyament públic fonamentat en la participació democràtica de tots els components i el principi emancipador del coneixement.
 • Promoure processos actius d’aprenentatge desenvolupant metodologies centrades en l’alumnat.
 • Facilitar l’accés als coneixements que són presents en tot el procés educatiu per tal que l’alumnat estigui en condicions d’entendre el món i de relacionar-se amb el seu entorn.
 • Avançar en l’assoliment de les competències bàsiques a través de quatre eixos en els quals s’emmarquen els processos d’ensenyament i d’aprenentatge: aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món.
 • Promoure el desenvolupament de la intel·ligència executiva, que ha de permetre la gestió del coneixement i l’afectivitat de l’alumnat amb l’objectiu d’aconseguir una disposició activa i creativa en la resolució dels problemes.
 • Atendre la diversitat de les persones i les seves peculiaritats, per tal de no exercir una discriminació en l’àmbit mateix de l’aprenentatge.
 • Tenir cura de la formació científica, humanística i artística necessària i rigorosa perquè l’alumnat estigui en les millors condicions per començar els estudis superiors.
 • Fer ús de les noves tecnologies com a eina de coneixement i de futur. L’ús dels mòbils queda condicionat per dieta digital: primer i segon d’ESO prohibit, tercer i quart d’ESO i batxillerat prohibit sota sostre.
 • Aconseguir una major integració amb l’entorn posant en estreta connexió els processos d’aprenentatge amb el creixement de l’alumnat com a persona social.
 • Fomentar l’aprenentatge de les llengües estrangeres: anglès, francès i alemany.
 • Impulsar activitats socioculturals que promoguin l’aprenentatge i permetin a l’alumnat establir relacions entre l’àmbit escolar i la realitat social.
 • Despertar en l’alumnat la consciència que els continguts de l’ensenyament tenen el seu referent en la societat que l’envolta, integrant en el món educatiu l’anàlisi i la discussió dels problemes reals de la vida quotidiana.
 • Plantejar l’educació com a tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent.
 • Promoure la participació de l’alumnat en la vida educativa propiciant així el seu creixement personal, fent-li assumir majors responsabilitats alhora que l’exercici de més drets.
 • Fomentar la implicació de tots els grups que integren la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i personal no docent.
 • Crear un ambient d’estudi i de convivència motivant i il·lusionant, estrenyent vincles i fent activitats conjuntes que enriqueixin el dia a dia de la vida al centre.
Plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: alemany, francès i anglès.

Aquest tret s’amplia en el cas de l’anglès, amb el compromís de l’ampliació de l’ús de l’anglès com a llengua vehicular a diferents assignatures.

Atenció a la diversitat i la mediació com a projecte de millora de la convivència al centre

Es potencia la formació de nous alumnes mediadors i l’extensió de la seva presència en el centre. Els Projectes d’Aprenentatge i Servei es promouen com a espai d’implementació de la competència ciutadana. Es complementa l’acció tutorial amb la matèria de Cultura i Valors Ètics.

Progressiva introducció de metodologies innovadores

Amb el propòsit de mantenir i reforçar les experiències d’aprenentatge utilitzant totes les metodologies i estratègies l’institut s’incorpora a propostes innovadores que facilitin situar l’alumne en el centre de l’aprenentatge amb la incorporació progressiva de franges horàries i amb l’ús de metodologies i propostes de treball per projectes.

Consolidació de l’oferta educativa que s’ajusta als recursos humans i materials de centre

Les quatre línies als ensenyaments obligatoris ESO.

Les tres línies als ensenyaments postobligatoris en règim diürn de Batxillerat amb les modalitats de batxillerat humanístic, social, científic i tecnològic i la doble titulació del Batxibac.

Les tres línies als ensenyaments postobligatoris en règim nocturn de Batxillerat amb les modalitats de batxillerat humanístic, social, científic i tecnològic.

Accés al document complet: PEC 2019-2020