SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS AMB PRÀCTICA INTENSIVA D’ESPORT

ESO

L’alumnat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls reconegui la matèria d’Educació Física. 

En casos excepcionals en que l’alumnat no disposi dels certificats del Consell Català de l’Esport, però les circumstàncies individuals de l’alumne/a i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals o més (de dilluns a divendres) d’activitat física reconeguda per la federació esportiva corresponent, es pot sol·licitar el reconeixement de la matèria d’Educació Física. 

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT

 

BATXILLERAT

L’alumnat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i/o de matèries especifiques. 

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT