SIMULTANEÏTAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

ESO

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de música en conservatoris o centres professionals pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Matèries convalidables:

 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores setmanals per curs)
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores setmanals)

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de música en escoles de música autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Situació 1. Alumnat amb una dedicació horària a l’escola de música de entre 3 i 4 hores setmanals

Matèries convalidables:

 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO.
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 2 hores setmanals)

Situació 2. Alumnat amb una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més.

Matèries convalidables:

 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO.
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 2 hores setmanals)

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT

 

BATXILLERAT

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de música en conservatoris o centres professionals pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Matèries convalidables:

 • Les matèries optatives fins a un màxim de 6 hores setmanals a primer de batxillerat i fins a un màxim de 4 hores setmanals a segon de batxillerat.

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de música en escoles de música autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement si compleix els requisits següents:

 • Cursar ensenyaments en alguna de les escoles de música autoritzades, que es poden consultar al Mapa escolar del web del Departament
 • Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música en un conservatori o en un centre professional.
 • Cursar estudis de música que inclouen com a minin: Llenguatge Músical o Harmonia, Instruments i Pràctica Instrumental de Grup.
 • Una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més.

Matèries convalidables:

 • Les matèries optatives fins a un màxim de 6 hores setmanals a primer de batxillerat i fins a un màxim de 4 hores setmanals a segon de batxillerat.

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT

 

Si voleu més informació podeu consultar el document següent:

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.