Música

La música és un element amb un valor inqüestionable en la vida de les persones. El desenvolupament tecnològic ha provocat enormes canvis quantitatius i qualitatius pel que fa a la creació, interpretació i difusió de la música. Per a poder gestionar aquesta massiva presència del so i la música en el nostre entorn social, cal poder reflexionar, de manera crítica, sobre la realitat sonora del nostre món.
La música a l’educació secundària obligatòria ha de procurar el desenvolupament dels recursos intel·lectuals, afectius i socials de l’alumnat a través de tres grans àmbits fonamentals: l’escolta significativa, la interpretació vocal i instrumental i la creació musical. Aquests àmbits, que constitueixen un aprofundiment del treball iniciat a l’educació primària, es complementen amb un coneixement reflexiu de la música i el seu context i determinen els apartats en què s’organitzen els continguts curriculars.
Els objectius de la matèria es fonamenten en la concepció de la música com una pràctica i com un objecte de coneixement. La comprensió, la reflexió i la valoració de la música s’han d’imbricar i complementar amb les dimensions creatives, expressives i comunicatives de la pràctica musical, de manera que s’enriqueixin mútuament per afavorir l’aprenentatge.

La pràctica musical individual permet desenvolupar la sensibilitat personal i estètica, exercir la creativitat, enriquir la pròpia expressió i canalitzar emocions i sentiments. La pràctica musical en grup permet involucrar-se en projectes comuns, desenvolupar habilitats socials i de relació personal, assumir responsabilitats i potenciar actituds de participació i respecte. L’estudi de la música contribueix a estructurar el pensament, a conèixer, explicar i comprendre el món, i possibilita la reflexió crítica i el raonament fonamentat.

 

Document sobre Competències Bàsiques i Música:

Traduït al catala. (Document original elaborat per Maria Jesús Camino <http://herramientasparacompetencias.weebly.com/>)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.