Projecte d’Autonomia de Centre (PAC)

PAC ( Projecte d’Autonomia de Centre)

L’Institut Menéndez y Pelayo és un dels centres de Barcelona ciutat que disposen d’un Pla Estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu (PAC). El PAC té una durada de 4 cursos escolars. Va dissenyar-se el curs 2008-2009. Els plans estratègics es deriven del Títol VII de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) on es contempla que “Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, els òrgans de govern poden:

• fixar objectius addicionals

• definir estratègies per assolir-los

• organitzar el centre

• determinar els recursos necessaris

• definir els procediments per aplicar el PROJECTE EDUCATIU”

 

Els dos grans objectius per els quals treballem són:

• La millora dels resultats educatius

• La millora de la cohesió social

 

Per assolir cada un d’aquests objectius s’han dissenyat 5 estratègies i cada any es pensen activitats per desenvolupar aquestes estratègies.

Periòdicament es rendeixen comptes al claustre i al consell escolar de l’aplicació de cada una de les activitats i en finalitzar el curs es fa una memòria avaluant l’assoliment dels objectius de cada activitat en funció d’uns indicadors d’aplicació, d’execució i d’impacte. En funció dels resultats les activitats es consoliden, es modifiquen o se’n pensen de noves.

Desenvolupar en rigor un projecte educatiu d’aquestes característiques que s’orienta a tots els alumnes de l’Institut i en què s’implica a tota la comunitat educativa ens ha de portar a formar part del col·lectiu escoles d’èxit de Barcelona ciutat.

L’Institut Menéndez y Pelayo disposa d’un Pla Estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu en dos grans àmbits: els resultats educatius i  la cohesió social. Per assolir aquests objectius es desenvolupen unes activitats que es modifiquen any a any en funció dels resultats d’una avaluació. Es compta amb recursos econòmics de l’Administració. Desenvolupar un projecte educatiu d’aquestes característiques que s’orienta a tots els alumnes de l’Institut i en què s’implica a tota la comunitat educativa ens permetrà situar a l’institut entre els centres de referència de la ciutat.