CONCURS LITERARI SANT JORDI 2015

BASES DEL CONCURS

  1. Participació: hi pot participar tot l’alumnat de l’Institut. Es poden presentar escrits a més d’una modalitat. Els treballs han de ser de creació pròpia i individuals.
  1. Modalitats: poesia, prosa, assaig filosòfic i traducció anglesa.
  1. Llengües: catalana, castellana, anglesa, francesa i alemanya.
  1. Tema: lliure.
  1. Presentació: els escrits s’han de lliurar obligatòriament de les dues maneres següents:

a) via e-mail, adjuntant l’escrit com a document de word o open office, mai en format pdf.

S’enviarà el document a l’adreça de correu electrònic mypsantjordi2015@gmail.com , indicant a l’assumpte:

Jocs Florals 2015, la llengua (català, castellà …), el pseudònim, el títol de l’escrit i la categoria a la qual pertany.

b) impresos, dins d’un sobre gran, a l’exterior del qual han de figurar les següents dades:

Pseudònim de l’autor (mai el nom)

Títol de l’escrit

Categoria  (D-1, D-2..) (veure quadre al final)

Modalitat (poesia, prosa , assaig filosòfic o traducció anglesa)

Llengua (catalana, castellana, anglesa…)

 A l’interior d’aquest sobre gran s’inclourà un sobre petit on seran visibles el pseudònim de l’autor/a i la categoria, amb una fitxa a dins on constaran les dades personals de l’autor/a (nom, cognoms i grup)

  1. Característiques que ha de tenir la presentació dels escrits:

En fulls blancs DIN A-4 i mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

L’extensió no pot ser superior a tres fulls, amb un màxim de 35 línies per full.

El cos de la lletra mínim ha de ser “Arial12”.

Cal presentar tres còpies en paper del treball original.

  1. Premis: El jurat dels diferents departaments atorgarà un premi per a cada categoria establerta. Tanmateix es reserva el dret de concedir accèssits o deixar alguna categoria deserta.

 Els premis es lliuraran el dijous 23 d’abril diada de Sant Jordi a la sala d’actes de l’Institut, de 12’45h a 14’45h.

  1. Calendari i lloc de presentació: Els textos s’hauran de presentar als departaments de llengua catalana, castellana, francesa, anglesa o alemanya, segons la llengua en què estiguin escrits, o al departament de filosofia si es participa en la modalitat d’assaig.

El termini de presentació acabarà el dijous 9 d’abril.

  1. Categories
CICLE NIVELL CATEGORIA GÈNERE
 1r. cicle d’ESO 1r. ESO D-1 Poesia
1r. ESO D-2 Prosa
2n. ESO D-3 Poesia
2n. ESO D-4 Prosa
  2n. cicle d’ESO 3r. ESO E-1 Poesia
3r. ESO E-2 Prosa
4rt. ESO E-3 Poesia
4rt. ESO E-4 Prosa
4rt. ESO E-5 Assaig filosòfic
   Batxillerat 1r. Batxillerat F-1 Poesia
1r. Batxillerat F-2 Prosa
2n. Batxillerat F-3 Poesia
2n. Batxillerat F-4 Prosa
1r. Batxillerat F-5 Traducció anglesa
2n. Batxillerat F-6 Traducció anglesa
1r. Batxillerat F-7 Assaig filosòfic
2n. Batxillerat F-8 Assaig filosòfic

10Jocs Florals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Els alumnes guanyadors en les diferents modalitats i categories de llengua catalana participaran també en els Jocs Florals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per aquest motiu és important que el mateix dia que se sàpiga el veredicte es posin en contacte amb la Cap de Departament de Llengua Catalana.